Jakość "Paliwa 5 Gwiazdek"

Gwarancja dostępności aktualnych certyfikatów jakości gazu

Certyfikaty potwierdzające jakość gazu, na bieżąco sprzedawanego na stacjach lub w butlach, umieszczane są w widocznym miejscu przy wejsciu, koło kasy lub na samych butlach.

Gwarancja wielokrotnej kontroli jakości gazu!

"Paliwa 5 Gwiazdek" to program gwarantujący kupowanie gazu badanego według najsurowszych norm.

Jakość gazu jest nie tylko rygorystycznie monitorowana przez niezależne laboratorium, ale też przez Wewnętrzne Służby Kontroli programu.

Gwarancja instytucjonalnej, niezależnej kontroli jakości gazu

Wszystkie butle Generon uczestniczą w najlepszym programie kontrolowanym przez niezależną firmę.

Gwarancja klienckiej kontroli jakości gazu

W całą procedurę niezależnej kontroli wpisana jest też ważna rola klientów. W niezależnym procesie uwzdlędniana jest nawet najdrobniejsza uwaga klienta, który w sposób bezpośredni, za pomocą formularza na dole tej strony, może poinformować o zauważonych przez siebie nieprawidłowościach. Każda taka uwaga jest z najwyższą troską skrupulatnie sprawdzana. Tu nie może być żadnych półśrodków.

Żaden program nie ma tak silnie wpisanych zasad dobrowolnego poddania się kontroli przez klientów jak program "Paliwa 5 Gwiazdek".

Gwarancja niezapowiedzianej kontroli jakości gazu

Aby na bieżąco otrzymywać najwyższą, 5 gwiazdkową jakość gazu, firmy uczestniczące w programie podlegają niezapowiedzianym kontrolom, nikt nie zna ich terminu, nikt nie jest uprzedzany. Kontrole przeprowadzane są losowo, a próbki gazu pobierane są przez utrzymujących tajemnicę zawodową, inspektorów. Gwarantują oni niezależne i wysoce rzetelne wyniki badań. Sami pobierają próbki, sami je transportują do laboratorium. Mają pełną swobodę wyboru terminu i lokalizacji stacji, która będzie kontrolowana,

To gwarantuje stały, najwyższy poziom, sprzedawanego gazu oraz doskonałych parametrów ilościowych.

Żadna stacja nie może sobie pozwolić choćby na najmniejsze odstępstwa od wysokich norm, ponieważ w każdej chwili może zostać skontrolowana. Ten notoryczny monitoring jakości to podstawa sukcesu programu.

Gwarancja wielopoziomowej kontroli jakości gazu

Wielopoziomowa kontrola jakości gazu odbywa się z uwzględnieniem trzech głównych jej elementów. Po pierwsze monitorowane jest paliwo na etapie transportu poprzez kontrolę cystern.

Po drugie monitoruje się gaz na etapie jego przechowywania w rozlewni poprzez kontrolę zbiorników i ich infrastruktury.

Po trzecie monitorowanie gazu odbywa się na etapie sprzedaży poprzez kontrolę butli, przede wszystkim w zakresie jakości, dokładnej ilości oraz bezpieczeństwa.

Kup Butlę Generon Gaz z gwarancją przejścia rygorystycznych badań!

Certyfikacja LPG i butli gazowych obejmuje następujący zakres:

Liczba oktanowa motorowa

Liczba oktanowa motorowa świadczy o ekonomicznym i bezdetonacyjnym spalaniu paliwa. W przypadku paliwa LPG norma liczby oktanowej motorowej (MON) nie może być niższa niż 89.

Pozostałość po odparowaniu

Pozostałość po odparowaniu mówi o ilości odkładających się zwiazków w odparowywaczach. Nienormatywny parametr powoduje szybsze zużycie reduktorów oraz filtrów. Według normy pozostałość po odparowaniu to maksimum 100mg/kg.

Całkowita zawartość dienów

Zawartość dienów zmniejsza liczbę oktanową motorową MON i świadczy o predyspozycjach paliwa do tworzenia nagarów.

Zawartość wody

Według normy nie powinno być wolnej wody w temperaturze 0°C. Zawartość wody powoduje powstawanie korków lodowych, co wpływa na jakość spalania i zużycie paliwa.

Zawartość siarkowodoru i siarki

Według normy całkowita zawartość siarki po wprowadzeniu substancji zapachowej to 50mg/kg a siarkowodoru to 0mg/kg. Zawartość siarkowodoru i innych związków siarki podwyższa korozyjność spalin w stosunku do układu wydechowego i katalizatora.

Temperatura w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa

Według norm ten parametr dla okresu zimowego (od dnia 1 listopada do dnia 31 marca) wynosi -10°C a dla okresu letniego -5°C. Zatem latem i zimą skład LPG jest różny np. zimie w autogazie zwiększana jest zawartość propanu.

Działania korodujące na miedzi

Korozję metali wywołują związki chemiczne znajdujące się w LPG. Obecność każdego ze związków korozyjnych jest dopuszczalna tylko w niskim stężeniu. Badanie działania korodującego na miedzi (1h w temperaturze 40°C) sprawdza klasę korozji.

Zapach

Norma to zapach nieprzyjemny i wyczuwalny w powietrzu przy zawartości 20% dolnej granicy wybuchowości.

Względna prężność par w temperaturze +40°C

Prężność par określa łatwość uruchamiania silnika z zapłonem iskrowym. Powinna ona być regulowana sezonowo w zależnosci od panujących temperatur. Maksimum według normy to 1550kPa.

Kup Butlę Generon Gaz z certyfikatem jakości!

Kup gwarantowaną jakość, ilość i bezpieczeństwo!